Loading...

Pancreatitis

Pancreatitis
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 01-07-2014
Definities
 • Acute pancreatitis
 • - Acute ontsteking van het pancreas, waarbij in wisselende mate het pancreas zelf, de daar omliggende weefsels of andere orgaansystemen zijn aangedaan
 • Milde acute pancreatitis
 • - geassocieerd met minimale orgaandysfunctie en herstel zonder locoregionale of systemische complicaties
 • - histopathologisch correlaat van milde pancreatitis is oedeem
 • Ernstige acute pancreatitis
 • - geassocieerd met orgaanfalen en of locale complicaties, zoals necrose of abces
 • - histopathologisch correlaat van ernstige pancreatitis is necrose
 • Pancreatische necrose
 • - Diffuus of focaal gebied van avitaal pancreasparenchym, dat typsich geassocieerd is met peripancreatische vetnecrose
 • Vloeistof ophopingen
 • - Acute vloeistofophopingen treden vroeg op in het beloop van acute pancreatitis, zijn gelokaliseerd in of in de buurt van het pancreas en hebben geen wand van granulatie of bindweefsel
 • Pancreasabces
 • - Circumscripte intra-abdominale collectie van pus, meestal in de nabijheid van het pancreas, die weinig tot geen pancreasnecrose bevat
 • Peri-pancreatische vochtcollectie cq. pseudocyste
 • - Pancreasvochtcollectie omgeven door een wal van fibreus of granulomateus weefsel
 • - Vorming van een pseudocyste duurt vanaf het begin van de acute pancreatitis minstens vier wekenOorzaak
 • G alstenen
 • E thanol
 • T rauma
 • S teroïden
 • M umps (Bof)
 • A utoimmuun
 • S chorpioenen beet
 • H yperlipidemie of H ypercalciëmie
 • E RCP
 • D rugs


Prevalentie van acute pancreatitis in Nederland wordt geschat op 16 per 100.000Klinische presentatie
 • Anamnese:
 • - Acute bovenbuikpijn cq. epigastrio
 • - Misselijkheid
 • - Braken
 • - Koorts
 • - Systemische verschijnselen: tekenen van shock
 • Lichamelijk onderzoek:
 • - Icterus
 • - Drukpijn in epigastrio
 • - Soms peritoneale prikkeling
 • - Ileus
 • - Ascites
 • - Ecchymosen in flank (teken van Grey Turner)
 • - Ecchymosen para-umbilicaal (teken van Cullen)Teken van Cullen


Teken van Grey TurnerDiagnostiek
 • Laboratorium diagnostiek
 • - Hb, Ht, leuco’s + diff, trombo’s, natrium, kalium, creat, ureum, magnesium, fosfaat, calcium, albumine, AF, yGT, ASAT, ALAT, LDH, bili, CRP, ABG, glucose, triglyceriden, INR-bloedgroep/rhesus
 • - Amylase of lipase: cut-off waarde 3x de bovengrens van normaal
 • - Urine amylase
 •  
 • Beeldvorming
 • - X-thorax
 • - Echo abdomen: aanwezigheid van galstenen en extra- of intrahepatische verwijding van galwegen?
 • - Contrast CT-scan bij iedere patiënt met een ernstige pancreatitis, bij voorkeur na 72 uur of bij verslechteringErnst van pancreatitis
 • - Klinische beoordeling van een ervaren arts om de ernst in te schatten is betrouwbaarder dan de verscheidene scoringsystemen
 • - Zorgvuldige en herhaalde inventarisatie van de toestand van een patiënt met acute pancreatitis met name in de eerste 48 uur is van klinisch van belang
 • - Scoringsystemen geven enige indicatie van de ernst en dien als richtlijn (Modified Glasgow Score of APACHE-II score)
 • - Acute ernstige pancreatitis of ziek zijn kan worden verwacht indien :
                 Orgaanfalen
                       en/of
                 CRP > 150
                       en / of
                 APACHE-II score > 8
 • - Anders : acute milde pancreatitis
 • - De APACHE-II score en de CRP als voorspellende factor hebben ten aanzien van de uiteindelijke diagnose een betrouwbaarheid van ongeveer 85%
 • - Hoogte van amylase is geen maat voor ernst pancreatitis
 • - Een verhoogde BMI van > 30/kg/m2 verhoogt het risico op een ernstig beloop


Pancreatitis Scoring (Modified Glasgow Score)
Variabele +0 +1
Leeftijd ≤ 55 > 55
Arteriële PaO2 (kPa) ≥ 8 (≥60 mmHg) < 8 (<60 mmHg)
Leukocyten (x 109/l) ≤ 15 > 15
Serum Calcium (mmol/L) > 16 ≤ 16
LDH (IU/L)
of
ASAT/ALAT (IU/L)
≤ 600

> 200
> 600

≤ 200
Serum Albumine (g/L) ≥ 32 < 32
Glucose (mmol/L) ≤ 10 > 10

Modified Glasgow Score ≥ 3: Acute ernstige pancreatitis
Modified Glasgow Score < 3: Acute milde pancreatitis

Note: Alleen Modified Glasgow Score gebruiken indien de waarden binnen 48 uur gemeten zijn na het begin van de eerste symptomen en indien de oorzaak alcohol of galstenen is.

APACHE-II SEVERITY OF DISEASE CLASSIFICATION SYSTEM

A: Fysiologie

APACHE-II SEVERITY OF DISEASE CLASSIFICATION SYSTEM
FYSIOLOGISCHE HOOG ABNORMALE ← RANGE → LAAG ABNORMALE
VARIABELE +4 +3 +2 +1 0 +1 +2 +3 +4
Temperatuur (ºC) ≥41 39-40.9 38.5-38.9 36-38.4 34-35.9 32-33.9 30-31.9 29.9
Pols (/min) ≥180 140-179 110-139 70-109 55-69 40-54 ≤39
Ademhalingsfrequentie (/min) ≥50 35-49 25-34 12-24 10-11 6-9 ≤5
Gem. arteriële bloeddruk (mmHg) ≥160 130-159 110-129 70-109 50-69 ≤49
Hematocriet (%) ≥60 50-59.9 46-49.9 30-45.9 20-29.9 <20
Leukocyten (x 109/l) ≥40 20-39.9 15-19.9 3-14.9 1-2.9 <1
Serum Na (mmol/l) ≥180 160-179 155-159 150-154 130-149 120-129 111-119 <110
Serum K (mmol/L) ≥7 6-6.9 5.5-5.9 3.5-5.4 3-3.4 2.5-2.9 <2.5
Serum HCO3- (mmol/L) ≥52 41-51.9 32-40.9 22-31.9 18-21.9 15-17.9 <15
Serum kreatinine (μmol/l) >300 175-300 125-175 55-125 <55
Oxygenatie (art. pO2) mm Hg) >70 61-70 55-60 <55
Arteriële pH ≥7.7 7.6-7.69 7.5-7.59 7.33-7.49 7.25-7.32 7.15-7.24 <7.15

B: Leeftijd

Leeftijd in jaren Punten
<44 0
45-54 2
55-64 3
65-74 5
>74 6

C: Chronisch ziekte

Criteria orgaaninsufficiëntie
Bewezen levercirrhose Chronische dialyse
Aangetoonde portale hypertensie Cardiovasculair lijden NYHA klasse IV
Gedocumenteerd leverfalen Immunosupressie: als gevolg van medicatie en/of ziekte
Chronische (restrictieve of obstructieve) longaandoening leidend tot functiebeperking

Bij ernstige chronische orgaan-insufficiëntie en/of immunosuppressie : + 5 punten

APACHE-II score = SOM van A + B + CBeleid milde pancreatitis
 • - Opname afdeling
 • - Vitale parameters à 3 uur met streefdiurese >30cc p/u
 • - Ruim infuus (3L NaCl 0,9%) onder controle van vullingsstatus en electrolyten
 • - Pijnstilling
 • - Maagzuursecretieremmers ter preventie "stress ulcera" - start Omeprazol 2dd40mg
 • - Bij ileus → NMS en NPO
 • - Geen aanwijzingen dat enteraal voeden het beloop van pancreatitis ongunstig beïnvloedt
 • - Standaard enterale voeding en zorg voor voldoende aanbod aan calorieënBeleid ernstige pancreatitis
 • - Beleid van milde pancreatitis
 • - Opname Intensive of Medium care
 • - Voeding bij ernstige pancreatitis bij voorkeur met duodenumsonde voorbij Treitz
 • - Antibiotica bij vermoeden geïnfecteerde pancreasnecrose blind starten na echogeleide diagnostische punctie
 • - Bij geïnfecteerde intra- of peripancreatische necrose en/of patiënten die onvoldoende reageren op maximale conservatie therapie → operatie
 • - Centraal staat het verwijderen van de necrose via laparotomie of via laparoscopie (in literatuur géén voorkeur voor een bepaalde type chirurgische behandeling)Stroomdiagram